Blog > Nederlands

Werknemer in financiële sector is verplicht inhoud WWFT te kennen

Werknemer in financiële sector is verplicht inhoud WWFT te kennen

Voor werknemers binnen de financiële branche, waaronder banken, krediet- en betaalinstellingen, is het een bekend gegeven: je moet bekend zijn met WWFT, de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het moeten hebben of behalen van een WWFT-certificaat blijkt meer dan eens een dealbreaker op de werkvloer; haal je de certificering niet, dan bestaat de kans dat je op zoek moet naar een andere functie.

De WWFT is onder meer bedoeld voor financials zoals bankpersoneel, controllers, financieel directeuren en accountants; personeel dat werkzaam is voor meldingsplichtige organisaties conform de WWFT. Maar wat is WWFT precies en wat houdt het naleven van WWFT in voor werknemer én werkgever? We helpen je hopelijk op weg met deze korte introductie.

 

Wat is WWFT?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is een samenvoeging van de voormalige richtlijnen Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). De WWFT is een Nederlandse wet die invulling geeft aan de derde Europese witwasrichtlijn en is per 1 augustus 2008 van kracht.

Met de invoering van WWFT is het voor instellingen die te maken hebben met anti-witwaswetgeving, zoals banken en verzekeraars, gemakkelijker geworden om inzicht te verkrijgen in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Daarnaast kunnen ze deze verplichtingen omzetten in toetsing en kennisoverdracht voor werknemers.

 

Waaruit bestaat WWFT?

De WWFT kent in grote lijnen twee hoofdverplichtingen: het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Medewerker in betreffende branche moet deze hoofdverplichtingen herkennen en op de juiste weten te handelen. We zullen deze hoofdthema’s hieronder kort toelichten:

 

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek moet de financiële instelling onder meer in staat stellen de identiteit van de cliënt en van de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt (de zogenaamde UBO – Ultimate Beneficial Owner) te verifiëren en zo nodig de herkomst van het vermogen vast te stellen. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico’s die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen.

De financiële instelling heeft bij de inschatting van het landenrisico de vrijheid om haar eigen afweging te maken, maar dient hierbij rekening te houden met de publicaties van de Financial Action Task Force (FATF). Deze instantie wijst risicolanden aan, landen die onvoldoende inspanning leveren om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Van ondernemingen wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van deze publicaties en gepaste maatregelen treffen als dat nodig is. Werknemers dienen bekend te zijn met de inhoud van deze bepaling(en).

 

Meldingsplicht

Daarnaast is er de meldingsplicht voor ‘ongewone transacties’. Afwijkende transactiepatronen kunnen voor financiële instellingen reden zijn een transactie als ongebruikelijk aan te merken. De financiële instelling is verplicht deze ongebruikelijke (voorgenomen) transacties onverwijld te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU Nederland).  De ‘mate van afwijking’ van een transactie kan worden beoordeelt op basis van de hoogte van het bedrag, de frequentie van transacties, de rekeningnummers die gebruikt worden of de landen die betrokken zijn bij de overboeking.

 

Toezicht op de naleving WWFT

Er zijn verschillende toezichthouders op de naleving van WWFT, zoals AFM en DNB. Laatstgenoemde vervult een wettelijke rol bij het toezicht op de naleving van de Wwft, voorzover het bij DNB onder toezichtstaande instellingen betreft. “Wij controleren of betaalinstellingen en verzekeraars de WWFT adequaat naleven”, zo verduidelijkt Maud Bokkering, Financial Supervisor bij DNB, desgevraagd. “Zijn de processen op orde, leven ze de procedures goed na en leiden ze hun personeel goed op?”.

Bokkering benadrukt daarbij wel dat het DNB puur gaat om het toezicht op de instellingen, en niet op de werknemers. “ De DNB houdt toezicht op naleving van de WWFT door onder toezicht staande partijen, maar hoe zij dat inrichten en de medewerker aanbieden is de verantwoordelijkheid van de instelling zelf.”

 

WWFT-certificering

En dat terwijl het voor medewerkers toch een verplichting is bekend te zijn met de inhoud van WWFT. Artikel 35 van WWFT is daarin erg verhelderend:

“Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen.

Dit betekent dat men verplicht is de inhoud van de WWFT te kennen.”

Maud Bokkering bevestigd dat ook namens DNB. “Een financiële instelling als een bank moet zorgen dat de medewerker goed geïnformeerd is, en dat kan door middel van een WWFT-training.” Een verplichte opzet van deze training of WWFT-certificering geeft de wet echter niet. “Dit kan bijvoorbeeld door op gezette tijden de medewerker via multiple choice vragen te toetsen, door externe trainingen of door incidentele her-certificering  mogelijk te maken voor werknemers. Die verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever.”

De werkgever draagt dus de verplichting om medewerker goed te informeren over de inhoud van WWFT, voor zover dit relevant is bij zijn functie. Het gaat daarbij om verschillende functies uit de financiële sector, waaronder accountants, belastingadviseurs, medewerkers bij een kredietinstelling, financiële instelling, betaalinstelling, geldtransactiekantoor, levensverzekeraar, beleggingsonderneming en trustkantoor.

 

WWFT-certificaat extra USP voor werkzoekende financial

Binnen banken is het bijvoorbeeld gemeengoed dat medewerkers regelmatig getoetst worden op hun WWFT-kennis. Met een zogenoemd WWFT-certificaat toon je aan kennis te dragen van de inhoud van WWFT, en daar ook toe te kunnen handelen.

Binnen de snelgroeiende wereld van de financiële instellingen, zeker met de opkomst van FinTech-gerelateerde initiatieven, is de beschikking over WWFT-kennis een vereiste. Kennis van Know Your Customer (KYC) -principe en de meldingsplicht zijn tegenwoordig in het merendeel van de functieprofielen opgenomen Het maakt de WWFT-certificering voor medewerkers in de financiële sector tot een extra USP in je zoektocht naar een nieuwe job!